«Ми – є. Ми – рівні»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 20 грудня 2022
Номер проєкту
20211209-2521
Бюджет
3533000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, шляхом реалізації положень Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р). * *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву розділу, завдання та заходу.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо
Актуальність програми
В Україні осіб з інвалідністю – більш 1500000. Далеко не всі ці особи інформовані про реформи та інновації держави щодо посилення реалізації та захисту прав осіб з інвалідністю. Вони не мають навичок та спроможності самостійно подолати бар’єри щодо реалізації власних прав, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю та Національним планом дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. Програма сприяє створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до завдань, які визначені Розпорядженням КМУ від 14.04.2021 № 366-р). А саме: Розділ II. Стратегічний курс за напрямами безбар'єрності. Напрями 1-4: Безбар'єрність Фізична, Інформаційна, Цифрова, Суспільна та громадянська. Актуальність програми полягає в тому що вона спрямована на: індивідуальний підхід, сталий діалог з владою та виконується безпосередньо у сільській місцевості, де є великі проблеми з доступністю. Програма має всеукраїнський та міжнародний рівень. Вона виконується із залученням представників щонайменше 15 різних областей України. Програма спрямована на підвищення активісті осіб з інвалідністю та стимулює їх об'єднання. Вона носить інформаційний та просвітницький характер, підвищує роль та спроможність використання «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Програма враховує гендерний аспект та підвищує доступність до отримання реабілітаційних послуг.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Особи з інвалідністю матимуть можливість: • отримувати інформацію у найзручніший спосіб; • отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг; • брати участь у політичних процесах та громадській діяльнос-ті; • матимуть дієвий механізм моніторингу і контролю за дотри-манням норм та стандартів у сфері доступності; • матимуть збільшену цифрову доступність веб-сайтів та додат-ків; • подоланню бар'єрів реалізації прав і можливостей громадян-ської участі; • отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства 2) Інші цільові групи проекту отримують додаткові механізми спів-праці з особливою категорією громадян - особами з інвалідністю. А саме: • отримують рекомендації щодо реалізації Національної стра-тегії по напрямкам: фізичної, інформаційної, цифрової, сус-пільної та громадянської безбар'єрністі; • розроблено дієві заходи впливу на бенефіціарів програми з метою підвищення їх активності у суспільному житті, та упе-вненості у майбутньому.
Показати повний опис
Довгострокові
Сприяння реалізації (не менш, як до 3 років): • Суспільної підтримки стратегічного курсу держави у сфері ство-рення безбар'єрного простору; • Сприяння створенню стійкої системи комплексного розв’язання основних проблем системи забезпечення за участю активних пред-ставників місцевих громадських організацій осіб з інвалідністю. • Поліпшення врахування потреб осіб з інвалідністю місцевими ор-ганами державної влади та реформованими органами місцевого самоврядування. • Поліпшення становища осіб з інвалідністю через більш ефективне надання реабілітаційних та соціальних послуг, матеріальної допо-моги, доступності та справедливості їх отримання особами з інва-лідністю. • Посилено увагу громадськості до прав осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
• Буде проведено роз’яснення та надані практичні навички бенефіціарам програми по використанню «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю – не менш 300 осіб з інвалідністю. • Буде створені 3 робочі мобільні групи для роботи на місцях з особами з інвалідністю, державними та місцевими органами влади, та для проведення заходів – 90 ОТГ Одеської області та 15 областей України; • Буде створено не менш 10 місцевих громадських організацій осіб з інвалідністю та не менш одної обласної громадської спілки осіб з інвалідністю з метою участі їх представників у складі колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. • Буде проведено на місцях та он-лайн: заходи (тренінги, семінари, збори, зустрічі) – 100 з метою роботи з цільовими категоріями програми щодо реалізації прав осіб з інвалідністю. • Буде проведена на місцях психологічна та соціальна
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
• Буде поширена спроможність осіб з інвалідністю по використанню «Електронного кабінету осіб з інвалідністю»; • Буде підвищена активність та інформованість осіб з інвалідністю по напрямкам: фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної та громадянської безбар'єрністі осіб з інвалідністю що реалізації своїх прав. • Буде створена більш ефективна система врахування інтересів осіб з інвалідністю в формуванні державної та місцевої соціальної політики. • Створення більш толерантного та поважного середовища у громадському суспільстві до осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Підготовчий етап
Всього учасників (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
4 (2) осіб
Захід
Суспільна та громадянська безбар'єрність
Всього учасників (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Фізична безбар'єрність
Всього учасників (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Інформаційна безбар'єрність
Всього учасників (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Цифрова безбар'єрність
Всього учасників (з них жінок)
8 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Звітування
Всього учасників (з них жінок)
10 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Перш за все особи з інвалідністю, яки проживають у сільської місцевості, а також повноважні представники місцевої влади
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап:
Завдання
Підготовка до виконання програми
Опис заходів для здійснення етапу
• Планування оперативних заходів щодо виконання програми. • Проведення зборів виконавців програми уточнення обов’язків. • Реєстрація громадської організації у Державному казначействі на новий 2022 рік. • Тестування обладнання та засобів проекту. • Проведення тренінгів з виконавцями програми. • Підготовка інформаційно-просвітних матеріалів, роз-робка сайту, • Придбання матеріалів та засобів необхідних для виконання проекту. • Укладання договорів. • Комплектування мобільних груп. • Інформування органів державної та місцевої влади щодо початку виконання проекту, висвітлення у соцмережах та СМІ.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації)
Етапи реалізації
Перший етап. Суспільна та громадянська безбар'єрність
Завдання
Розроблення та допомога у впровадженні практик та механізмів соціальної та громадської участі осіб з інвалідністю; Заохочення та впровадження у політичне, суспільне, культурне життя практик діалогу між різними особами з інвалідністю, їх об’єднаннями та суб'єктами прийняття рішень; Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для організацій та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації; Створення та проведення просвітницьких кампаній для осіб з інвалідністю з метою підвищення їх поінформованості та збільшення активності у реалізації своїх прав та форм суспільного життя.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та заходів на місцях (тренінги, семінари, збори, зустрічі) з метою впровадженні практик та механізмів соціальної та громадської участі осіб з інвалідністю. Роз’яснення та надання практичних навичок бенефіціарам програми по використанню «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. А саме: 1) Робота мобільних груп – проекту та Всеукраїнському / загальнодержавному рівні. Заходи будуть проводитись із залученням представників щонайменше 15 різних областей України, а саме: • Виїзд мобільних груп на місця – щонайменше у 15 різних областей України з метою проведення зустрічей по обміну досвідом та надання організаційно-методичної допомоги активістам місцевих громадських організацій осіб з інвалідністю; • Проведення он-лайн зустрічей з просвітницькою метою щодо політики безбар'єрності; • Поширення методичних матеріалів, розроблених виконавцями програми. • Робота з міжнародними інституціями та пар-тнерами, а саме: - Поширення міжнародного досвіду щодо захисту прав осіб з інвалідністю та створення безбар’єрного простору в Україні; - Сприяння наданню гуманітарної допомоги спрямованої на осіб з інвалідністю з боку зарубіжних партнерів. 2) Робота мобільних груп в Одеської області виїзд до 90 ОТГ, (далі – робота на місцях), а саме: • Роз’яснення та надання практичних навичок бенефіціарам програми по використанню «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; • Проведення на місцях заходів (тренінги, семінари, збори, зустрічі) з метою роботи з цільовими категоріями програми щодо забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, надання соціальних послуг, залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю. • Створення місцевих громадських організацій осіб з інвалідністю та громадської спілки осіб з інвалідністю з метою поширення участі їх представників у складі колегій і консультативно-дорадчих органів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно ст.12 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідні-стю в Україні». Допомога на місцях громадським організаціям осіб з інвалідністю встановлювати тісні зв’язки з органами місцевого самоврядування; • Проведення на місцях психологічної та соціальної роботи з особами з інвалідністю; • Надана на місцях кваліфікованої юридичної допомоги особам з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації). Члени організа-ції: -Шульга Валентин; -Жукова Анжеліка; -Кобзев Олександр; -Гребенік Ольга; - Дудко Олена.
Етапи реалізації
Другий етап. Фізична безбар'єрність
Завдання
Сприяння створення дієвого і прозорого механізму контролю за дотриманням вимог законодавства в частині забезпечення умов доступності об'єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; Сприяння створенню дієвого механізму залучення громадських об'єднань до контролю за виконанням норм законодавства в частині забезпечення доступності.
Опис заходів для здійснення етапу
• Робота на місцях (та он-лайн) з представниками громадських об'єднань осіб з інвалідністю щодо контролю за виконанням норм законодавства в частині забезпечення доступності. Організація та проведення зборів, тренінгів, зібрань, консультування, психологічна та соціальна допомога. • Створення сайту виконавця програми щодо реалізації їх мети, завдань та поширення оперативної інформаційної обізнаності осіб з інвалідністю з питань забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню їх потреб, надання соціальних послуг, залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності. • Встановлення соціальної мережі осіб з інвалідністю з метою громадського контролю, обміну досвідом та узагальнення практики за дотриманням прав осіб з інвалідністю та вимог законодавства в частині забезпечення умов доступності.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 01 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації); Шульга Валентин (член організації).
Етапи реалізації
Третій етап. Інформаційна безбар'єрність.
Завдання
Надання інформації, що розповсюджується суб'єктами владних повноважень на запит осіб з інвалідністю у доступних та придатних для них форматах, своєчасно і без додаткової оплати; Запровадження механізму моніторингу та контролю за дотриманням законодавства щодо доступності інформації; Забезпечення інформацією щодо функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп.
Опис заходів для здійснення етапу
• Моніторинг та надання інформації, що розповсюджується суб'єктами владних повноважень, та насамперед за допомогою «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. • Забезпечення спільного звернення громадських об'єднань осіб з інвалідністю до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань надання їм рекомендацій та результатів контролю за виконанням норм законодавства в частині забезпечення доступності. • Проведення соціологічних опитувань з питань реалізації прав осіб з інвалідністю, моніторингу та контролю за дотриманням законодавства щодо доступності інформації; • Проведення моніторингу з подолання наслідків пандемії COVID 19, запобіганню цих захворювань серед осіб з інвалідністю 1 та 2 груп інвалідності та насамперед таким жінкам та дітям та надання цей інформації органам державної влади та місцевого самоврядування
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації); Члени організації: -Жукова Анжеліка; -Гребенік Ольга.
Етапи реалізації
Четвертий етап. Цифрова безбар'єрність.
Завдання
Створення освітніх серіалів, спрямованих на розвиток цифрових компетентностей осіб з інвалідністю; Ініціювання інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію цифрових навичок серед населення інститутами громадянського суспільства; Підготовка тренерів для навчання цифровим навичкам.
Опис заходів для здійснення етапу
• Підготовлено відеороликів з питань реалізації прав осіб з інвалідністю; • Проведення інформаційної кампанії, спрямованих на популяризацію цифрових навичок щодо використання особами з інвалідністю «Електронного кабінету осіб з інвалідністю», якій розміщений на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю; • Підготовка тренерів для навчання цифровим навичкам. Проведення семінарів, тренінгів, зборів з питань підготовка тренерів для навчання цифровим навичкам.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації): Члени організації: -Жукова Анжеліка; -Гребенік Ольга; - Дудко Олена.
Етапи реалізації
П’ятий етап. Звітування
Завдання
Підведення підсумків, надання звітів
Опис заходів для здійснення етапу
• Сприяння моніторингу виконання програми з боку державних органів та громадськості; • Підготовка та надання звітів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. • Підготовка та надання звітів Державному казначейству України та Державної фіскальної служби України. • Підготовка та надання звітів громадськості. • Висвітлення у СМІ.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 10 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Головко Валерій, (голова організації); Жукова Анжеліка (член організації).
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1)     Соціальні мережі (Viber; Facebook) – постійно з початку Програми; Метод – робота в соціальних мережах. https://www.facebook.com/groups/urist

2)     Сайт проекту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПРАВОЗАХИСНЕ ТОВАРИСТВО «СПІВДРУЖНІСТЬ», якій буде створений для виконання Проекту – два місяця з початку Програми. Метод – супровід сайту.

3)     Місцеві телекомунікаційні компанії. Метод - інтерв'ю, сюжети. Строк - з початку Програми до її виконання.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Програма, хоча і має строк реалізації до грудня 2022 року, однак вона спрямована на довготривалу роботу (не менш 3 років). Можливі джерела виконання після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів – кошти місцевих бюджетів, допомога підприємств приватного сектору, міжнародна допомога та власні внески. Наша громадська організація планує використовувати результати виконання (реалі-зації) програми до 5 років, тому, що вона буде об’єднувати зусилля багатьох громадських організацій осіб з інвалідністю регіону та 15 областей України, що прямо випливає з суті програми, яка на наш погляд має бути підтримана.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux